دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • پایگاه معاونت در مفدا
 • مرکز مشاوره دانشجویان
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت دانشجویی و فرهنگی نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها؛ شکوفایی استعداد‌های آزاد جامعه می‌باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی دانشجویان دارد به همین جهت در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تلاش برای تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجویی مناسب، براساس الگوی برنامه‌های توسعه طرح ریزی گردیده است.
 • فعالیت و مسئولیت‌ها
 • بررسی و مطالعه فردی و اجتماعی دانشجویان بمنظور ارائه کمک‌های فکری و برطرف کردن مشکلات آنان از طریق کادر تخصصی موجود در معاونت
 • نظارت برامور سرپرستی و فعالیت‌های فوق برنامه، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، سلف سرویس، رفاه و خوابگاه دانشجویان و ...
 • تدوین پیشنهاد اصول کار برنامه‌‌های مربوط به رفاه دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات
 • اتخاذ تصمیم در مورد مسائل انضباطی دانشجویان
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحد‌های تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم
 • تهیه برنامه‌های لازم به منظور توسعه و پیشبرد رشته‌های مختلف ورزشی دانشگاه
 • نظارت برحسن انجام امور واحد‌ها و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات
 
 • چارت سازمانی
 

 


 
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن