دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد کمیسیون پزشکی و روانپزشکی

 | تاریخ ارسال: 1397/4/17 | 

کمیسیون پزشکی

یکی از تجربه‌های موفق درمانگاه تشکیل و فعال سازی کمیسیون پزشکی و روانپزشکی با هدف رسیدگی دقیق به گواهی های ارائه شده از طرف آموزش دانشکده‌ها و طرح آن در کمیسیونهای پزشکی و روانپزشکی توام با شفاف سازی و اطلاع رسانی به دانشجویان عزیز بوده است.

کمیسیون پزشکی دانشجویان دانشگاه متشکل از پزشکان معتمد و متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی و روانپزشکی می‌باشد  که برحسب درخواست آموزش دانشکده ها بصورت ماهانه تشکیل جلسه داده و نظر کارشناسی خود را در خصوص پرونده ها اعلام می نمایند.بدیهی است هرنوع گواهی پزشکی که منجر به انتقال، انصراف، تغییر رشته ،عدم شرکت در امتحان و یا حذف واحد گردد باید به تایید کمیسیون دانشجویان برسد.

دستورالعمل کمیسیون‌های پزشکی و روانپزشکی

هـدف: بیان روشن و اثربخش نحوه استفاده دانشجویان از کمیسیونهای پزشکی و روانپزشکی 

دامنـه عملـکرد: واحد کمیسیونها

مـراجـع: روش اجرایی کمیسیون های پزشکی و روانپزشکی                                  

                 فرم استعلام از پزشک معتمد (فرم الف)                                              

                 فرم معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی (فرم ب)              

نظر به اینکه براساس مقررات آموزشی درمواردی دانشجو باارائه گواهیهای پزشکی متقاضی استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ها و مقررات آموزشی می گردد و به منظور ایجاد تسهیلات برای دانشجویان محترم این آیین نامه تهیه شده است و  دانشکده ها موظف هستند  براساس آن اقدام و به دانشجویان اطلاع رسانی کامل نمایند. (از طریق سایت وتابلو اعلانات دانشکده نیز اعلام گردد)

۱- هرنوع گواهی پزشکی و روان پزشکی که منجر به عدم شرکت در امتحان گردد باید با طی مراحلی که درماده سوم این آیین نامه ذکر شده است به تأیید پزشک معتمد درمانگاه مستقر دردانشگاه و کمیسیون پزشکی دانشجویان برسد .

۲- هرنوع گواهی پزشکی که منجر به حذف واحد و تقلیل آن به زیر حد نصاب مقررات آموزشی گردد ، باید به تأیید پزشک معتمد دانشگاه و کمیسیون پزشکی دانشجویان برسد .

۳- به منظور دسترسی سریع دانشجویان برای دریافت گواهیهای پزشکی ، می باید به پزشکان معتمد دانشگاه به شرحی که درماده چهارم ذکر شده مراجعه نمایند .

۴- درصورتی که عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان به دلیل بیماری باشد ، باید به طریق ذیل عمل نماید.

       ۱ - ۴- چنانچه دانشجو ساکن تهران باشد :

دانشجو موظف است در زمان بیماری در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ به درمانگاه مستقر دردانشگاه مراجعه نماید و در ایام تعطیل به پزشکان معتمد مراکز درمانی حضرت رسول اکرم ( ص) و هاشمی نژاد و یا به بیمارستان  های فیروزگر، شهدای هفت تیر،لولاگر، یافت آباد، شریعتی،امام خمینی و سایر بیمارستانهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه نماید. و کمتر از ۲۴ ساعت برای تایید گواهی مربوطه به درمانگاه معاونت دانشجویی مراجعه نماید.

***ارائه گواهی پزشکان خصوصی به هیچ عنوان  مورد تأیید کمیسیون قرار نخواهد گرفت .

***کلیه گواهی های پزشکی  باید به تایید پزشک معتمد مستقر در درمانگاه معاونت دانشجویی رسانده شود.

        ۲ - ۴ - چنانچه دانشجو ساکن تهران نباشد :

دانشجو موظف است در زمان بیماری فقط به پزشک معتمد مستقر در بیمارستان های شهرستان تابعه مراجعه نموده حداکثر درمدت ۷۲ ساعت پس از ترخیص، گواهی و مدارک پزشکی خود را به دانشکده تحویل دهد و یا از طریق فاکس یا پست پیشتاز ارسال نماید .

۵- درتمام موارد دانشجو موظف است حداکثر درمدت ۷۲ ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک تأیید شده خود را به امور آموزشی دانشکده تحویل و کارشناس دانشکده می بایست  اصل گواهی استعلاجی، اصل نسخه دارویی که توسط داروخانه نیز تایید گردیده، اصل فرم (الف و ب ) ، سایرآزمایشات مرتبط، اصل خلاصه پرونده ، شرح عمل، سونوگرافی و... را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از طریق اتوماسیونی و فیزیکی به کمیسیون پزشکی دانشجویان واقع در درمانگاه ارسال نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .

** پرونده های ارسالی ناقص و بدون تایید گواهی پزشکی معتمد غیر موجه قلمداد می گردد.

 ۶-گواهی استعلاجی کلیه دانشجویان دانشگاه ( روزانه ، شبانه ، پردیس، دستیار) در این کمیسیون بررسی می شود . به جز دانشجویان شاهد و ایثارگر که گواهی استعلاجی آنان در کمیسیون ویژه ستاد شاهد و ایثارگر بررسی می گردد . البته در صورت درخواست این ستاد گواهی این گروه از دانشجویان نیز در این کمیسیون مطرح خواهد شد .

۷-کمیسیون پزشکی دانشجویان هر ماه یک بار در معاونت دانشجویی فرهنگی  برگزار می گردد . اعضای کمیسیون پزشکی غالباً از میان متخصصان رشته های مختلف و با نظر و تأیید معاون محترم دانشجویی انتخاب می شوند و اعضای کمیسیون روانپزشکی متخصصان رشته روانپزشکی هستند .

۸- پیگیری و ارسال پرونده های دانشجویان فقط به عهده کارشناس آموزشی دانشکده بود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری و تلفنی دانشجویی نمی باشد .

۹-ضروری است کلیه بیمارانی که دچار مشکلات روانپزشکی هستند در کلیه روزهای اداری با وقت قبلی به اداره مشاوره وراهنمایی دانشجویان مراجعه نمایند . معاینه افرادمذکور توسط روانشناس و روانپزشک اداره مشاوره ضروری است . پرونده دانشجو متعاقباً در کمیسیون روانپزشکی طرح می شود و نتیجه به دانشکده مربوط اعلام خواهد شد .

۱۰-بعد از تشکیل جلسه و اعلام رای توسط اعضای کمیسیون، جوابیه نهایی به صورت مکتوب به معاون محترم آموزشی دانشکده ارسال و دانشجو می بایست فقط از طریق کارشناس آموزشی خود نتیجه را پیگیری نماید.


 

                                                                 فرم معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی (فرم ب)

                                                                                  ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی

                                                                                                                                           تاریخ:..............

                                                                                                                                           شماره :............

باسلام

به پیوست .................... برگ شامل :

 1. گواهی پزشکی مبنی بر ضرورت استراحت
 2. نسخه دارویی
 3. گواهی آزمایشهای پزشکی (برحسب مورد)
 4. گواهی بستری شدن در بیمارستان (برحسب مورد)
 5. تصویر شناسنامه یا گواهی تولد نوزاد (برحسب مورد)

مربوط به آقای / خانم دکتر ......................................................... دستیار سال ................ رشته ................................................. برای طرح و بررسی در کمیسیون پزشکی ارسال می گردد . بدین وسیله به اطلاع می رساند که نامبرده به علت بیماری در وضعیت ذیل می باشد :

 1. عدم حضور در مرکز آموزشی و درمانی بیش از هفت روز از تاریخ ............................... تا ................................
 2. عدم حضور در مرکز آموزشی و درمانی به علت استفاده از مرخصی زایمان از تاریخ .............................. تا ............................
 3. عدم حضور در امتحانات پره بورد در تاریخ .......................................
 4. عدم حضور در امتحان بورد در تاریخ ...................................

شایان ذکر است که وی مدارک خود را در تاریخ .................................  به این دانشکده ارائه نموده است . خواهشمند است نتیجه را برای اقدامات بعدی به این دانشکده اعلام فرمایید .

ضمناً شماره تماس نامبرده ....................................................... می باشد .

                                                                                                                                معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

  کلیه رشته ها بجز دانشجویان رشته پزشکی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تاریخ:...............                                                                                                                                                                     شماره :............

با سلام

به پیوست .................... برگ شامل :

 1. گواهی پزشکی مبنی بر ضرورت استراحت
 2. نسخه دارویی
 3. گواهی آزمایشهای پزشکی (برحسب مورد)
 4. گواهی بستری شدن در بیمارستان (برحسب مورد)
 5. تصویر شناسنامه یا گواهی تولد نوزاد(برحسب مورد)

مربوط به آقای / خانم ............................................... دانشجوی دوره ........................................... به شماره دانشجویی ............................................ که تاکنون تعداد ................. واحد درسی گذرانده و در دوران تحصیل ............. بار از حذف پزشکی استفاده نموده است ، ارسال می شود و به اطلاع می رسد که نامبرده به علت بیماری دارای وضعیت مشروح ذیل می باشد :

 1. رسیدن واحد به زیر سقف مجاز

نام درس : ............................................... تعداد واحد: ............. تاریخ امتحان : ................................ نیمسال تحصیلی : .............................

 1. غیبت در کلاس درستعداد جلسات غیبت ............................

نام درس : .............................................. از تاریخ : .............................. تا تاریخ : ............................ نیمسال تحصیلی : .............................

 1. غیبت در کل ترم تحصیلینیمسال تحصیلی
 2. غیبت در امتحان :

ردیف

نام درس یا دروس

تعداد واحد

تاریخ امتحان

نیمسال تحصیلی مربوط

۱

۲

۳

شایان ذکر است که وی در تاریخ …………………. مدارک مربوط به بیماری خود را به دانشکده تحویل داده است.

نشانی و شماره تماس با دانشجو :

                                                                                               معاون آموزشی دانشکده

جهت دریافت دستورالعمل کمیسیون پزشکی و روانپزشکی اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فرم "معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی" (فرم ب) ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فرم "معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی" (فرم ب) کلیه رشته‌ها به غیر از دانشجویان پزشکی اینجا را کلیک نمائید.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1239 بار   |   دفعات چاپ: 359 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر