ورزش قهرمانی
برگزاری کلاس های آموزشی در رشته های ورزش های قهرمانی
برگزاری تمرینات تیم های ورزشی منتخب دانشجویان دختر و پسر در۱۲ رشته ورزش های قهرمانی
برگزاری مسابقات درون دانشگاهی(دانشکده و خوابگاه ها)
شرکت در مسابقات برون دنشگاهی(المیپاد ها ، مسابقات منطقه ده دانشگاه های علوم پزشکی و مسابقات استانی)
مسئول ورزش های قهرمانی: خانم لیدا بشری(کارشناس ارشد مدیریت ورزشی)-۸۶۷۰۳۵۸۲۰۲۱
Template settings