شماره تماس

شرح وظایف

مشخصات همکاران

عنوان واحد

 

 

86703510

 • ویزیت و پیگیری بیماران
 • ارجاع بیماران دارای نیاز به خدمات تخصصی تر به مراکز آموزشی – درمانی
 • شرکت در برنامه های بازآموزی و ضمن خدمت مرکز
 • همکاری در طرح غربالگری سلامت جسمانی دانشجویان

 

 

سرکار خانم دکتر مالکی

 

 

پزشکی

 

 

 

 

 

86703540

 • ویزیت و پیگیری خدمات دندانپزشکی به  بیماران
 • شرکت در برنامه های بازآموزی دندانپزشکی و ضمن خدمت مرکز
 • همکاری در طرح غربالگری سلامت بهداشت و دهان دانشجویان
 • جناب آقای دکتر پورمیرزایی

 

 • سرکار خانم دکتر امیری

 

 

 

 

 

دندانپزشکی

•آموزش بهداشت دهان و دندان به بیماران

•ضدعفونی و استریل کردن وسایل و تجهیزات دندانپزشکی

•همکاری در طرح غربالگری سلامت بهداشت و دهان دانشجویان

 • دستیار دندانپزشک مرکز حین ارائه خدمات

                                                                                         

 

 

سرکار خانم اژدری

 

 

 

 

 

 

 

86703510

 • بازدید و نظارت بر بهداشت خوابگاه و سایر اماکن عمومی
 • بازدید و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع غذا
 • جذب ، آموزش و ارتقاء آگاهی رابطین بهداشت
 • برقراری ارتباط و تعامل با مدیریت های موثر بر بهداشت اماکن دانشجوئی
 • پیگیری و برگزاری امور اجرائی کارگاه های آموزشی و ضمن خدمت برای کارکنان و دانشجویان
 • بارگذاری و به روزرسانی مطالب علمی در سایت اداره سلامت دانشجوئی
 • هماهنگی ارائه خدمت در مناسبتهای بهداشتی

 

 

 • سرکار خانم کرمی

 

 

 • سرکار خانم جعفری همراز

 

 

 

 

بهداشت

 

 

 

86703531

 • انجام خدمات درمانی بیماران از سوی پزشک مرکز
 • انجام واکسیناسیون دانشجویان
 • همکاری در طرح غربالگری سلامت جسمانی دانشجویان
 • درخواست و پیگیری داروها و تجهیزات ترالی اورژانس

 

 

 • سرکار خانم فرج پور
 • سرکار خانم خوش روش

 

 

 

 

پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

88622673

 • پیگیری و تشکیل پرونده کمیسیون پزشکی و روانپزشکی دانشجویان و تشکیل جلسه
 • همکاری و پیگیری در تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی و استراتژیک مرکز
 • تهیه گزارش آماری درمانگاه در خصوص کارکرد پزشکان و بیمه
 • همکاری و پیگیری در طرح غربالگری سلامت جسمانی دانشجویان

 

 

 

 

سرکارخانم شولایی

 

 

کمسیون پزشکی و روانپزشکی

 

 

86703510

 • پذیرش و تکمیل پرونده سلامت جهت مراجعین درمانگاه
 • نوبت دهی به بیماران مراجعه کننده به درمانگاه
 • پیگیری و انجام امور مربوط به بیمه ها

 

جناب آقای جلالی

پذیرش

 

 

 

Template settings