آقای مجید نظامی
 
مدیر تربیت بدنی
 
سوابق ورزشی :
 
سوابق ورزشی :
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه داور بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی از سال 2005
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تنها داور بین المللی پارا تیراندازی ایران از سال 2017
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مربی بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی 2018
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مدرس داوری و مربیگری فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاهعضو کمیته داوران فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه عضو کمیته فنی تفنگ و تپانچه فدراسیون تیراندازی
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه سرمربی تیم تیراندازی لیگ برتری هیات استان قم
 
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه قضاوت در بیش از 17 دوره مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های پارا آسیایی، جام جهانی، قهرمانی جهان و سهمیه المپیک در رشته تیراندازی و پاراتیراندازی
Template settings