رئیس مرکز: خانم دکتر طاهره ناصری پور

سوابق اجرائی :

-پزشک درمانگاه بهداشتی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 74 لغایت 75

- رئیس درمانگاه بهداشتی فرهنگیان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 75 لغایت 79

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 79 لغایت خرداد ماه 87EDC- معاون

-کارشناس پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از خرداد ماه سال 87 لغایت آبان ماه سال 94

- پزشک مرکز اداره سلامت معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از آبان ماه سال 94 لغایت دی ماه سال 95

- مدیر امور دانشجوئی معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از دی ماه 95 لغایت شهریور ماه 96

- رئیس مرکز اداره سلامت معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از شهریور ماه سال96 تاکنون

آدرس : بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا . . . نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران جنب ساختمان معاونت دانشجوئی و فرهنگی ساختمان درمانگاه دفتر رئیس مرکز اداره سلامت دانشجوئی         شماره تماس : 86703530       شماره فکس : 88610124 naseripour.t@iums.ac.ir

 

 

Template settings