رسالت:
بستر سازی مناسب از نظر تامین، حفظ و ارتقای خدمات رفاهی فرهنگی جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان در راستای توانمندسازی و مسئولیت اجتماعی  با تکیه بر ارزشهای اخلاقی اسلامی

چشم انداز:
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر آن است تا سال 1405 پیشرو در ارائه خدمات رفاهی فرهنگی ، جذب مشارکتهای دانشجویی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان  در بین دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شود.

Template settings