آموزش و پژوهش
برگزاری کلاس های آموزشی  تربیت بدنی ۱ و ۲ بصورت عملی
 
تدوین محتوای آموزشی درس تربیت بدنی عملی در حداقل ۵ رشته ورزشی
 
تدوین محتوای آموزشی درس تربیت بدنی بصورت مجازی (در شرایط کرونا) در ۳ رشته ورزشی
 
برگزاری آزمون های تربیت بدنی ۱ و ۲ بصورت عملی و مجازی
 
ارائه شناسنامه ورزشی به دانشجویان جدید الورود و تحلیل داده ها
 
مسئول آموزش: خانم لیدا بشری(کارشناس ارشد مدیریت ورزشی)
 
تلفن تماس: ۸۶۷۰۳۵۸۲۰۲۱
Template settings