دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

نحوه صدور کارت المثنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد صدور کارت دانشجویی/ نحوه صدور کارت المثنی

 

نحوه صدورکارت دانشجویی المثنی از تاریخ30/2/95 به شرح ذیل می باشد:

1.       مراجعه به آموزش دانشکده و اخذ معرفی نامه

2.      دو مرتبه اعلام مفقودی کارت در روزنامه های کثیرالا نتشار به فاصله ده روز از هم

3.     واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب جاری الکترونیک(جام ) بانک ملت شعبه هجرت به شماره حساب 83/5152378  با کد شناسه 1120101129 بنام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

4. جهت درخواست کارت دانشجویی با در دست داشتن مدارک فوق به واحد صدور مراجعه شود.