دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

مسئولین دفتر معاونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سرکار خانم لطفی زاده

مسئول دفتر

86703780

88610120

سرکار خانم معروف

مسئول دفتر

86703780

88610121