دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

عملکرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
1 - برگزاری اولین جلسه پرسنل اداره مشاوره پس از انتزاع در تاریخ 19 /11 / 92 در خصوص برنامه ریزی و اهداف تحصیلی سال آینده