دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

فرآیندها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

1- بررسی فرایندهای جاری در واحدها وتشکیل جلسات با مدیران و کارشناسان  جهت بهبود آن

2-تشکیل جلسات تخصص با معاون و مدیران جهت ارایه راهکار جهت توسعه و ارتقای سیستم

3- دریافت فرمهای  پیشنهادات از متقاضیان و بررسی وارزیابی آن در کمیته ارزیابی

4-اهدای تقدیرنامه و پاداش به طرح های پذیرفته شده