دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

آشنایی با همکاران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


لیلا آبنیکی :مسئول واحد تحقیق و توسعه    

تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت آموزشی