دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

این واحد در جهت تامین اهداف خود وظایفی برای خود متصور است که شامل:

1-برنامه ریزی جهت ارتقای  فعالیتهای  حوزه های تحت پوشش

2-تعامل سازنده با واحدهای تحت پوشش و واحدهای ستادی

3-بهبود فرایندهای اجرای  حوزه های تحت پوشش

4-انجام برنامه های نیازسنجی در واحدهای موردنظر

5-پیگیری مسائل و مشکلات موجود و ارائه پیشنها د جهت رفع آن

6-اجرای برنامه نظام پیشنهادات

7-رسیدگی به طرحهای پیشنهادی و برنامه ریزی جهت اجرای آن

8-برگزاری جلسات با مدیران . کارکنان و دانشجویان در زمینه بررسی مسایل و مشکلات مطرح شده

9-استانداردسازی فرایندهای موجود و تلاش در جهت بهبود کیفیت عملکرد