دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

واحد تحقیق و توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

در ادبیات مربوط به تحقیق و توسعه، معانی مختلفی برای آن آورده شده است. درجایی تحقیق توسعه را معادل با توسعه درونزای تكنولوژی و در جای دیگر آن را معادل با نوآوری تكنولوژی معنا كرده اند. اما تعریف جامع تر تحقیق توسعه به قرار زیر است: مجموعه فعالیت های بدیع، خلاق، نوآورانه ، نظام یافته و برنامه ریزی شده ای كه به طور كلی با هدف گسترش مرزهای شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و به طور خلاصه در جهت نوآوری و ایجاد فراورده ها، فرایندها، وسایل، ابزارها، نظام ها، خدمات و روش های جدید (بهبود یا بهسازی شده ) صورت پذیرد. فعالیت های تحقیق و توسعه را به سه گروه پایه ای، كاربردی وتوسعه ای تقسیم می كنند.

هدف از تشکیل واحد تحقیق و توسعه در واحد معاونت دانشجویی. فرهنگی بهبود کیفیت فعالیتها و ارتقای عملکرد سیستم  و پویایی در جهت تامین و ارضای نیازهای پرسنل و دانشجویان و دستیابی  و افزایش دانش سازمانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از دانش  درکاربردهای جدید در جهت استاندارسازی و تامین کیفیت  می باشد.