دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

درباره ما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

درباره ما 

شورای انضباطی دانشگاه برابر مفاد شیوه نامه اجرائی مصوب وزرای محترم علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه اعلام گردیده و بعنوان مرجع رسیدگی و صدور احکام نسبت به شکایات و گزارشات در خصوص تخلفات کلیه دانشجویان از بدو ورود تا فارغالتحصیلی تخصصی میباشد و برابر مقررات آئیننامه انضباطی دانشجویان و دستیاران مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 14/6/74 و مصوبات اصلاحی جلسات 429 و430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوهنامه اجرائی مورخ 6/4/88 به شماره 433ع/م مصوب وزرای محترم علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در کلیه دانشگاهها انجام وظیفه مینمایند .

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم سازی محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان،حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بینظمی،هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی،از اهداف مهمی محسوب میشود که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است . بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت وتصمیمگیری جزء اصول اساسی وخدشه ناپذیر شوراهای انضباطی تلقی میشود.